Regulamin

1. Przedmiot zamówienia

 1. Analiza GIS (dalej jako Analiza GIS/ Raport GIS) to narzędzie oparte na danych pochodzących z Rejestru Produktów Objętych Powiadomieniem o Pierwszym Wprowadzeniu do Obrotu, które umożliwia przyspieszenie i ułatwienie pracy związanej z analizą danych dostępnych w rejestrze, wyciąganie wniosków na poziomie strategicznym, taktycznym oraz dostarczenie syntetycznej wiedzy w zakresie intencji podmiotów do wprowadzenia na rynek suplementów diety i żywności wzbogacanej. Wykonawca świadczy Zamawiającemu usługi przetwarzania, przechowywania i analizy danych oraz dostępu do wyników Analizy GIS, które stanowią bazę danych w rozumieniu ustawy o ochronie baz danych z 27.7.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402), niezależnie od ochrony przysługującej na podstawie innych przepisów (dalej jako Dane). Dane są opracowywane w cyklach miesięcznych. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z usług na podstawie zawartego Zamówienia. Zamówienie zawierane jest na czas określony równy przyznanemu okresowi dostępu.
 2. Zamawiający jest świadomy, że Dane są przez Wykonawcę importowane z zewnętrznej bazy danych (z Rejestru Produktów Objętych Powiadomieniem o Pierwszym Wprowadzeniu Do Obrotu). Wykonawca nie odpowiada za poprawność oraz kompletność Danych.
 3. Raporty GIS udostępniane są z wykorzystaniem narzędzia Business Intelligence, którego dostawcą jest Qlik Sense. Aby móc korzystać z Raportów GIS, należy posiadać konto indywidualnego użytkownika (dalej jako „Dostęp”).
 4. Dostępy – nadawane przez Wykonawcę – są konfigurowane na dane użytkowników (trzy adresy e-mail) wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za uprzednie przekazanie im obowiązujących zasad korzystania z usług oraz spełnienia w imieniu Wykonawcy obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zamawiający jest zobowiązany do wykazania spełnienia tego obowiązku na każde żądanie wykonawcy. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązku informacyjnego przez Wykonawcę ponosi Zamawiający.
 5. Wykonawca bezpośrednio w związku z realizacją Umowy i potrzebą udostępnienia Danych Zamawiającemu w trakcie trwania Umowy i świadczenia na jej podstawie usług, udziela niewyłącznej, odpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Danych („Zasady korzystania z Danych”) poprzez:  (a) dostęp do Danych, ich analizę, przetwarzanie oraz realizację wszelkich operacji na Danych możliwych przy wykorzystaniu interfejsu Qlik Sense, wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego (b) pobieranie i zapisywanie Danych, przy wykorzystaniu funkcjonalności interfejsu Qlik Sense, w pamięci komputera, innego urządzenia lub na dowolnym nośniku cyfrowym, wyłącznie na użytek wewnętrzny Zamawiającego.
 6. Wykonawca nie udziela zgody na rozpowszechnianie całości lub części Danych z wykorzystaniem elementów interface Qlik Sense.
 7. Dzielenie się Dostępami z osobami nieuprawnionymi jest zabronione.
 8. Zamawiający ma świadomość, że elementy graficzne, w tym szata graficzna interfejsu Qlik Sense jest chroniona.
 9. Zamawiający będzie korzystać z Danych zgodnie z zasadami korzystania z Danych opisanymi w Regulaminie.

 

2. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie w kwocie brutto zostanie wpłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty wystawienia faktury VAT z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Datą dokonania zapłaty jest data wpłynięcia należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur w formie elektronicznej bez podpisu wystawcy i przekazywanie ich na adres e-mail Zamawiającego.

 

3. Wsparcie techniczne

 1. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności w zakresie dostępności i wydajności usługi.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo wykonywania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i aktualizacją usługi, które w szczególnych przypadkach mogą skutkować czasową niedostępnością Raportów GIS. Prace planowe będą w miarę możliwości wykonywane poza godzinami pracy. O pracach planowych, które muszą być wykonane w godzinach pracy Wykonawca poinformuje co najmniej 24 godziny przed ich wykonaniem.
 3. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej ograniczeniem lub brakiem dostępu do Raportów GIS Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć prace mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności rozwiązania.
 4. Dla korzystania z Raportów GIS niezbędny jest stały dostęp do sieci Internet.
 5. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w czasie trwania Zamówienia. Wsparcie uzyskać można wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
 6. Wsparcie obejmuje działania Wykonawcy mające na celu zapobieganie i usuwanie ewentualnych awarii.

 

4. Odpowiedzialność stron

 1. Wykonawca nie odpowiada za:
  – jakość oraz niezawodność łącza internetowego wykorzystanego przez Zamawiającego do korzystania z Raportów GIS,
  – zakłócenia lub błędy w Raportach GIS, w szczególności spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Interfejsu przez Zamawiającego lub niezastosowanie się do wymagań technicznych,
  – ujawnianie utratę lub zmianę Danych, do której doszło wskutek działania osób trzecich;
  – prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne konsekwencje wykorzystania przez Zamawiającego Danych oraz za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem Danych, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Zamawiający korzysta z Raportu GIS na własne ryzyko,
  – inne zdarzenia wpływające na świadczenie usług, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego lub osób trzecich.
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy oraz wszystkich podwykonawców Wykonawcy obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego zaniedbania, przy czym odpowiedzialność za utracone korzyści zostaje wyłączona.
 3. Zamawiający jest świadomy, że Analiza GIS nie stanowi żadnej formy porady ani rekomendacji.
 4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z usług Wykonawcy zgodnie z ich przeznaczeniem, w granicach prawa i przyzwoitości publicznej oraz z poszanowaniem praw i własności innych osób.
 5. Wykonawca może w trybie natychmiastowym zablokować dostęp do Raportu GIS i innych usług świadczonych Zamawiającemu w przypadku gdy Zamawiający narusza postanowienia ust. 4 powyżej lub jeżeli opóźnia się w płatności wynagrodzenia.
 6. Strona nie zostanie uznana winną naruszenia swoich obowiązków jeśli ich wypełnienie uniemożliwiła siła wyższa (zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Zamówienia), której skutkom przy dołożeniu należytej staranności nie można było zapobiec. Strona umowy musi niezwłocznie poinformować drugą stronę o zaistniałej sytuacji.
 7. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania użytkowników korzystających z dostępów przypisanych Zamawiającemu do Raportów GIS.

 

5. Reklamacje

 1. Zamawiający ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Wykonawcę. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Wykonawcy: [email protected]
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z zamówienia na inny podmiot a Zamawiający wyraża na to zgodę.
 2. Wykonawca może wykorzystywać firmę Zamawiającego oraz jego logotyp (w tym zastrzeżony znak towarowy) w prezentacjach sprzedażowych, materiałach reklamowych i marketingowych, podczas prezentowania zestawień klientów Wykonawcy oraz na stronie internetowej Wykonawcy i jej zagranicznych odpowiednikach a także na dedykowanych stronach internetowych dotyczących produktów i usług Wykonawcy.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Zamówienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Wykonawcą a Zamawiającym.
 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie stanowi zmiany Zamówienia i nie wymaga aneksowania. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Wykonawcę, nie krótszym niż 14 dni od poinformowania Zamawiającego o zmianach. Zamawiający, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, jest uprawniony do rozwiązania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Wykonawcę o zmianie Regulaminu ze skutkiem w dniu upływu obowiązywania zmienianej treści Regulaminu. Oświadczenie o rozwiązaniu Zamówienia z powodu zmian w Regulaminie Zamawiający przesyła na adres [email protected]

 

7. Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”) przekazujemy poniżej informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Zamawiającego oraz danych o których mowa w punkcie 1.4 (dalej jako „Dane osobowe”).

1. Kto jest Administratorem Danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MAK sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-540), ul. Żurawia 71, KRS: 0000879722 („Spółka”). Kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem: [email protected] Administrator uzyskał Dane osobowe od Zamawiającego lub podmiotu, na którego rzecz osoby których Dane osobwe dotyczą wykonują  swoje usługi – w wykonywaniu przez ten podmiot umowy zawartej z Administratorem.

2. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?

Dane będą̨ przetwarzane w celu nadania dostępów do korzystania z Analiz na podstawie umowy łączącej Administratora i Zamawiającego. Dane te są wykorzystywane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zawartej umowy (lub krócej np. w wyniku zmiany osoby, której udzielany jest dostęp przez Zamawiającego). Możliwe jest również przetwarzanie danych po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, przez czas niezbędny do zabezpieczenia i ochrony roszczeń przez Administratora.

4. Odbiorcy Danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania nadania dostępu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej podmiotom dostarczającym rozwiązania teleinformatyczne do Spółki, podmiotom świadczącym usługi doradcze i prawne, jak również podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, pocztowe lub kurierskie i uprawnionym organom państwowym (jeśli ma to zastosowanie).

5. Przekazywanie danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Dane osobowe nie będą przekazywane przez spółkę do przetwarzania poza EOG.

6. Uprawnienia podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, w granicach i na zasadach wskazanych w przepisach prawa, w tym w szczególności w RODO, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych i do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).