Polityka prywatności

Dokładamy najwyższej staranności nie tylko w zakresie danych jakie prezentujemy w Smart Supplement Monitor. Twoje dane są dla nas ważne i przetwarzamy je z zachowaniem wszystkich zasad wynikających z obowiązującego prawa, w tym ustawy RODO. Nasza polityka prywatności została przygotowana w taki sposób, aby każdy zapis był dla Ciebie zrozumiały i czytelny. Jeśli jednak masz pytania związane z zasadami przetwarzania danych – napisz do nas.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa w jaki sposób są zbierane, przetwarzane i przechowywane dane osobowe użytkowników, a które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem monitor.smartsupplement.pl (dalej jako „Serwis”) i korzystania z Analiz GIS na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)• Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest MAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540 Białystok), ul. Żurawia 71, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000879722, NIP 9662146569, REGON 387984462
 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z administratorem w następujący sposób: (a) tradycyjnie, listownie na adres: MAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-540 Białystok), ul. Żurawia 71 lub (b) wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]

 

Sposoby i cele zbierania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

 1. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób zamawiających dostęp do Serwisu w trakcie rejestracji konta w Serwisie niezbędnego do zakupienia Analiz GIS w Serwisie. Wówczas zbieramy następujące dane: imię i nazwisko osoby zamawiającej dostęp, jej numer telefonu ora adres e-mail a także nazwę firmy na którą przyznany będzie dostęp wraz z numer NIP i adresem siedziby. Osoba zamawiająca dostęp do Serwisu może również wskazać do trzech adresów e-mail innych osób, dla których nadane będą dostępy. W zakresie ochrony danych osobowych tych osób obowiązują postanowienia Regulaminu. Zamawiający jest odpowiedzialny za uprzednie przekazanie tym osobom obowiązujących zasad korzystania z usług oraz spełnienia w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe zbieramy również podczas wypełnieniu formularza kontaktowego przez użytkownika Serwisy, który chciałby przesłać do nas zapytanie. Wówczas zbieramy takie dane jak: adres e-mail osoby która wysyła pytanie, na który udzielimy odpowiedzi. Bez podania danych osobowych nie będzie można przesłać wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne aby skorzystać z Serwisu.

 

Cel zbierania danych Podstawa prawna Okres przechowywania danych (retencja)
Założenie, prowadzenie i obsługa dostępu do Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

 

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Przez okres prowadzenia i obsługi dostępu do Serwisu

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

Odpowiedź na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Przez okres wymagany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wyczerpania tematu którego dotyczyło zapytanie

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

Rozpatrywanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Regulaminem, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą

 

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Do czasu zakończenia procedowania reklamacji

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

Sporządzanie rozliczeń księgowych, rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowo-księgowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
Powyżej 5 lat, o ile wymagają tego przepisy prawa

 

 

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

Wysyłka komunikacji e-mail marketingowej zawierającego treści reklamowe i/lub informacje handlowe na temat usług własnych Administratora

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym przypadku jest to marketing bezpośredni usług własnych

Do momentu wydofania zgody

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

Prowadzenie analiz i statystyk w zakresie korzystania przez użytkowników z Serwisu w oparciu o pliki cookies art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym przypadku jest to usprawnienia działania Serwisu i poprawa jego funkcjonalności oraz utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła

Do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu

Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane lub pseudonimizowane

 

Udostępnianie danych osobowych

 1. Przekazujemy dane osobowe Użytkowników podmiotom z którymi współpracujemy, np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

Prawa Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik ma prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym w szczególności:• prawo do wycofania zgody,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z realizacja Umowy,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami jak wskazano w punkcie 1.4.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane nie są również profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty.

 

Zabezpieczenie danych

 1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 2. Dane osobowe przetwarzają nasi pracownicy i współpracownicy na podstawie wydanych upoważnień, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania przez nich zadań objętych umową.
 3. Ze wszystkimi z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych podpisujemy umowy powierzenia przetwarzania określając cel, zakres i sposób przetwarzania.
 4. Posiadamy wdrożoną politykę bezpieczeństwa danych osobowych wraz z procedurami między innymi w zakresie zapobieżenia nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych lub zapewnieniu przywrócenia zainstalowanych systemów w razie awarii (odzyskiwanie).

Postanowienia końcowe

 1. Mamy prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności – informacja o takich zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie oraz zostanie rozesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.